Sopimusoikeus

Toimistomme tarjoaa asiakkailleen palvelua sopimuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Toimistollamme on laaja kokemus eri elinkeinonalojen ja eri sopimustyyppien alaan kuuluvien sopimusten laatimisesta, kuten esimerkiksi vuokrasopimuksista, lisenssisopimuksista, osto- ja hankintasopimuksista, myynti- ja markkinointisopimuksista, kauppasopimuksista, yhteistyösopimuksista, edustussopimuksista ja työsopimuksista. Toimistoltamme löytyy erityistä toimialaosaamista muun muassa vähittäis- ja tukkukaupan sekä elintarviketeollisuuden toimialoilta.

Taloudellisesti merkittävän sopimuksen laatiminen edellyttää oikeudellista asiantuntija-apua, jotta asiakas voi varmistaa, että hänen keskeiset intressinsä on tehokkaasti turvattu. Tämä koskee esimerkiksi sopimuksen selkeyttä, vastapuolen suorituksen saamisen varmistamista, omien vastuuriskien hallintaa ja sopimuksen voimassaolokysymysten huomioon ottamista. Asiakkaan on syytä kääntyä asianajajan puoleen jo siinä vaiheessa, kun sopimusneuvottelut käynnistetään, jotta asiakkaan etu tulee valvotuksi koko neuvotteluprosessin ajan.

Pääosassa sopimuksia osapuolet täyttävät velvollisuutensa sopimuksenmukaisesti, eikä erimielisyyksiä tai ongelmia synny. Jos jompikumpi sopimuksen osapuoli ei kuitenkaan kykene täyttämään suoritusvelvollisuuksiaan asianmukaisesti tai osapuolille syntyy erimielisyyksiä esimerkiksi sopimuksen tulkinnasta tai voimassaolosta, on tarpeen kääntyä asianajajan puoleen. Asiakkaan on syytä kääntyä asianajajan puoleen heti, kun sopimusta koskeva erimielisyys on syntynyt, vaikka oikeudenkäynnin välttäminen olisikin vielä todennäköistä, jotta asiakkaan oikeuksien turvaaminen onnistuu mahdollisen oikeudenkäynnin varalta.

Toimistomme avustaa myös asiakasyrityksiensä liiketoiminnassaan käyttämien vakioehtojen arvioinnissa ja parantamisessa.