Tietosuojaseloste

Tässä Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen EU (2016/679) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan Asianajotoimisto Ryti & Hemmo Oy:n (Y-tunnus: 2307628-6) verkkopalveluiden kautta kerättyjen tietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaseloste laadittu 23.5.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Asianajotoimisto Ryti & Hemmo Oy (Y-tunnus: 2307628-6). Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterin pitäjään seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Asianajotoimisto Ryti & Hemmo Oy

Kaisaniemenkatu 1 C 108

00100 Helsinki

Puh. +358 9 633 832, arkisin 9.00-15.00

Sähköposti: rytihemmo@ryti-hemmo.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti E. Hemmo

anttijr.hemmo@ryti-hemmo.fi

Puh. +358 9 633 832

 

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Ryti & Hemmo Oy:n verkkosivuston käyttäjärekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään, jotta voimme vastata yhteydenottopyyntöihin (yhteydenottolomake). Yhteydenottolomakkeen tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen paitsi kyselyyn vastaamiseen. Lisäksi anonymisoitua tietoa kerätään evästeiden avulla verkkosivuston analytiikkaan ja ajoittaiseen markkinointiin liittyen.

 

5. Evästeet

Käytämme sivustolla evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto jonka selain lataa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet.

Sivustolla käytetään Google Analytics -evästeitä (cookies). Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Google Analytics kerää anonyymia dataa verkkosivun liikenteestä, joten käyttäjä ei ole henkilöitävissä. Kerättäviä tietoja on sivustolla avatut sivut, vierailun kesto, käytetty laite, käyttöjärjestelmä ja mitä kautta sivustolle on tultu. Näitä tietoja käytetään verkkosivuston kehittämiseen. Voit estää kävijäseurannan Google Analyticsin opt-out –toiminnolla https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Käytämme Google Analytics ohjelmistoa seurataksemme verkkosivuillemme suuntautuvaa liikennettä seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä. Kerätyn tiedon avulla kehitetään sivuston toimivuutta ja sisältöä ja kohdennetaan markkinointia.

Käytämme myös ajoittain Googlen mainospalveluita (Google Adwords Remarketing). Googlen mainospalvelut käyttää evästeitä mainonnan toteuttamiseen Asianajotoimisto Ryti & Hemmo Oy:n verkkosivuston ulkopuolella.

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen, voivat ennen sivuston käytön aloittamista tai käytön aikana säätää selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing-asetus). Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.

Useimmissa selainohjelmissa on mahdollista kytkeä evästeet pois käytöstä. Lisää tietoa evästeistä saa mm. verkkosivustosta: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.

Verkkomainonnassa käytettäviä evästeitä voi hallita myös toimialan itsesäätelyohjelmiin kuuluvien kuluttajatietosivustojen avulla. Tällaisia palveluja ovat Yhdysvaltojen aboutads.info choices ja EU-maiden Your Online Choices.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Yhteydenottolomakkeen kautta kerätty:

 • rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, muut yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt tiedot
 • rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen kirjeenvaihto

Verkkosivuston keräämät anonymisoidut tiedot:

 • paikkakunta mistä yhteys on otettu
 • avatut sivut
 • vierailun kesto
 • käytetty päätelaite, käyttöjärjestelmä ja käytetty selain
 • mitä kautta sivustolle on päädytty

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan käyttäjiltä mm. yhteydenottolomakkeen lähetyksen yhteydessä. Lisäksi tietoa kerätään kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa automaattisesti kerättyä dataa palveluntarjoajallemme mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeellista palvelujen tarjoamisen ja toteuttamisen kannalta, tietojen analysoinnin tai muutoin palveluun liittyvien oikeutettujen etujemme kannalta. Yhteydenottopyyntölomakkeen kautta lähetettyä tietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, palomuurit, virustorjunta, palvelimien salaus ja salasanasuojaus.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja/tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Asianajotoimisto Ryti & Hemmo Oy:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen tai epätarkka henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän rekisterinpitäjälle erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Yhteydenottotiedot kohdassa 1. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän luona edellä mainitussa osoitteessa.

Pyyntöihin vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.


11. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme palvelujamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi.